Projekty realizowane w ramach UE

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie zaplanowano działania w których nauczyciele, studenci i uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe, umiejętności psychopedagogiczne oraz metodyczne niezbędne na rynku pracy. Projekt zapewnia praktyczne doskonalenie nauczycieli w nowe formy i metody kształcenia, w tym metody nauczania przyjazne mózgowi.

Do realizacji projektu Gmina Kluczbork pozyskała partnerów którzy : Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Partnerzy posiadają odpowiedni potencjał kadrowy niezbędny do realizacji projektu , wykwalifikowaną kadrę uprawniającą do prowadzenia szkoleń, konsultacji, doradztwa, warsztatów dla nauczycieli.

Łączna kwota projektu to 1 343 473,71 zł

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPOWO) nr projektu RPOR.09.01.03-16-0005/18

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 1 629 545,44
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 1 385 113,62