Gmina Kluczbork, w ramach postępowania konkursowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymała środki finansowe na realizację działań w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”

Informacje o projekcie

Podejmując próbę podniesienia poziomu bezpieczeństwa w środowisku kluczborskich szkól widzimy problem w trzech odsłonach:

1. w sferze komunikacyjnej - mamy na myśli niebezpieczeństwa wynikające z obecności dzieci w szeroko pojętym ruchu drogowym – chcielibyśmy podjąć działania profilaktyczne i wychowawcze wzmacniające świadomość gdzie tkwią zagrożenia. Na ogół chodzi w tym fragmencie rzeczywistości nie o agresję ale o brak umiejętności, niefrasobliwość, brak empatii ze strony dorosłych uczestników ruchu. Poza sytuacjami ściśle ulicznymi chodzi o poruszanie się w obrębie strefy pieszej: po deptakach, chodnikach i poboczach. Dotyczy to w różnym stopniu dzieci zamieszkałych w miejscu usytuowania szkoły i dzieci dojeżdżających – Gmina Kluczbork ma charakter miejsko – wiejski. Spora część uczniów posługuje się rowerem jako środkiem lokomocji.

2. zagrożenia płynące ze środowiska zewnętrznego – w tej sferze dostrzegamy konieczność monitorowania zachowań nieprzyjaznych i agresywnych oraz demoralizujących środowisko szkolne.

3. oddziaływania środowiska uczniowskiego wewnątrz systemu czyli przemoc rówieśnicza.
W obrębie środowiska wewnętrznego dostrzegamy konieczność podnoszenia poziomu samokontroli i niwelowania różnych przejawów agresji. Wierzymy w skuteczność oddziaływań edukacyjnych dających przynajmniej czasową zmianę złych nawyków, większą poprawność w poruszaniu się w ruchu ulicznym i pieszym.

Planujemy podjąć tu działania wychowawcze i szkoleniowe adresowane do uczniów przez nauczycieli. Planujemy w ramach projektu zorganizowanie „Pikniku Komunikacyjnego” w czasie którego odbędzie się część prezentacyjno-szkoleniowa z czynnym udziałem specjalistów ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Dla zmniejszenia niebezpieczeństwa płynącego ze środowiska zewnętrznego planujemy wzmocnić skuteczność monitoringu przez zakupy stosownych urządzeń jak kamery i rejestratory.

Chcemy włączyć do tego tematu ludzi dorosłych przez włączanie ich do różnych akcji na terenie szkół.

Główne działania (od połowy października do końca grudnia 2022r.):

- modernizacja monitoringu we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork
- działania profilaktyczne: konkursy i warsztaty plastyczne, rozgrywki sportowe, zajęcia gimnastyczno-relaksacyjne (z udziałem różnych grup wiekowych w tym seniorów), debata Dziecięcej Rady Miasta, Piknik komunikacyjny, Turniej szachowy.

Finalnym wydarzeniem projektu będzie Konferencja podsumowująca działania w ramach projektu „Gmina Kluczbork – Chronimy i zapobiegamy (około 20 grudnia 2022r.)

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dzieci szkolnych, bez zintegrowanych działań wielu podmiotów istniejących w naszej sferze życia. Chcemy stworzyć systemowe i harmonijne współdziałanie przeciwko przemocy fizycznej, psychicznej i kulturowej.

Zmierzamy do wychowania w tolerancji i poszanowania różnic, ale w warunkach równoprawności – ludzie, bez względu na wiek, muszą widzieć, że prowadzimy działania, także ze wsparciem nowoczesnej technologii, na rzecz ujarzmienia tendencji do przemocy i zakłócania harmonijnego rozwoju dzieci naszego regionu.

/-/ Piotr Stefaniuk

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 07 grudzień 2022 09:20 Bartosz Sobieraj